ارزیابی و ارتقا

 

متقاضیان پژوهشگری مستقل، درخواست خود را از طریق سامانه ارسال می ­کنند. درخواست ‌ها پس از بررسی اولیه توسط کارگزاران، برای تأیید نهایی به هیئت مرکزی بررسی صلاحیت ارسال و نتیجه از طریق سامانه به متقاضی ابلاغ می ‌شود.

·        متقاضیان پژوهشگری مستقل پس از تأیید، ابتدا در سطح 4 قرار می ‌گیرند.

·        اعتبار گواهی پژوهشگری مستقل چهار ساله بوده و با درخواست شخص و پس از کسب امتیازات لازم برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

·        برای ارتقای سطح، 4 سال ماندگاری در سطح پایین ‌تر الزامی است. مدت زمان ماندگاری برای ارائه درخواست ارتقا به سطوح بالاتر، در صورت کسب امتیاز 2 برابری و مطابق ضوابط دستورالعمل ارتقای پژوهشگران مستقل، با تأیید هیئت مرکزی بررسی صلاحیت قابل کاهش خواهد بود.

·         برای ارتقای سطح پژوهشگران مستقل، علاوه بر کسب امتیازات لازم، همکاری در طرح ‌های‌ پژوهشی با کارفرمای حقوقی الزامی است.

* دستورالعمل نحوه امتیازدهی، اعطای گواهی، تمدید و ارتقای پژوهشگر مستقل طی 3 ماه از تصویب این آیین ­نامه توسط ستاد تدوین و به تصویب شورای راهبری می ­رسد.