معرفی

استفاده از توانمندی و ظرفیت پژوهشگران مستقل در راستای حل نیازها و مسائل پژوهشی کشور که در سند تحول دولت مردمی هم با هدف تسهیل شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه­ ها و دستگاه­ های اجرایی به آن اشاره شده، موضوعی است که در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی عتف مطرح و مقرر شد دبیرخانه شورا با همکاری دستگاه­ های مرتبط، آیین ‌نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل کشور را تدوین و به تصویب کمیسیون دائمی برساند. در بیست و نهمین جلسه شورای عالی عتف مجدداً موضوع مطرح و برای تدوین این آیین نامه، اصولی کلی مصوب گردید.

در راستای اجرایی سازی مصوبه فوق، پس از بررسی فرآیندها در دبیرخانه شورا، پیش نویس آیین ‌نامه تدوین و در جلسات کمیسیون های تخصصی بحث شد. همچنین از نظرات دستگاه ها و دیگر صاحبنظران نیز در آیین نامه استفاده شده است. در نهایت، موضوع در جلسه 216 کمیسیون دائمی ارائه و اعضا نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح و تلاش گردید همه آنها به نوعی در آیین نامه مذکور اعمال شود. پیش نویس نهایی در جلسه 217 کمیسیون دائمی ارائه و با اکثریت آرا تصویب و طی نامه شماره 021290/12/3 مورخ 11/10/1402 ابلاغ گردید.