سطوح پژوهشگران مستقل

 

متقاضیان پژوهشگری مستقل بنابر امتیازات کسب شده در یکی از چهار سطح زیر قرار می‌ گیرند.

الف- پژوهشگر مستقل سطح 1 (بالاترین سطح)

ب- پژوهشگر مستقل سطح 2

ج- پژوهشگر مستقل سطح 3

د- پژوهشگر مستقل سطح 4

متقاضیان گواهی پژوهشگری مستقل سطح 4 و 3 باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ ارشد و یا معادل آن در علوم حوزوی و پزشکی باشند و برای کسب سطح 2 و 1 داشتن مدرک دکتری تخصصی و یا معادل آن در علوم حوزوی و پزشکی الزامی است.