ارکان ستاد

 

معرفی:

 

 ستاد با هدف برنامه‌ ریزی عملیاتی و اجرای سیاست ‌های ابلاغی شورای راهبری پژوهشگران مستقل در دبیرخانه شورای ‌عالی عتف تشکیل می ‌شود. رئیس ستاد توسط دبیرکل شورای عالی عتف منصوب می ­شود.

 

وظایف ستاد:

 

الف- تدوین سیاست ­ها، آیین­ نامه­ ها، دستورالعمل ‌ها و رویه ‌های مورد نیاز برای تصویب در شورای راهبری

ب- تهیه گزارش­ های نظارتی اجرای مصوبات شورای راهبری و ارائه آن در شورای راهبری

ج- تهیه گزارش ­های نظارتی ارزیابی تحقق اهداف این آیین ‌نامه

د- انجام همه امور اجرایی هیئت مرکزی بررسی صلاحیت

هـ- پیشنهاد انتخاب کارگزاران اجرایی به هیئت مرکزی بررسی صلاحیت

و- ارزیابی سالانه کارگزاران اجرایی و ارائه به هیئت مرکزی بررسی صلاحیت

ز- ایجاد سامانه یکپارچه و متمرکز پژوهشگران مستقل

ح- بررسی اعتراض متقاضیان و پژوهشگران مستقل

 

ستاد مسئولیت غربال، بررسی و ابلاغ تصمیم‌ هیئت مرکزی و بررسی صلاحیت تمامی درخواست‌ های پژوهشگران مستقل (شامل اعطاء پژوهشگری مستقل، تمدید، ارتقاء) را بر عهده دارد. ستاد در صورت نیاز می ‌تواند از ظرفیت کارگزاران اجرایی برای انجام وظایف یادشده استفاده کند.